Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Sczedrig

Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Sczedrig
jest stowarzyszeniem zwykłym
wpisanym przez Starostę Opolskiego do rejestru stowarzyszeń
pod pozycją 2/2020
REGON 385585500 NIP 9910532649

Celem działalności
Stowarzyszenia
Historyczno-Eksploracyjnego

Sczedrig
jest:

*
promocja i badanie historii Szczedrzyka i okolic
oraz podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy
o historii miejscowości i regionu,

*
podejmowanie zgodnej z prawem,
zorganizowanej działalności eksploracyjnej,

mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii,
połączonej z informacją i  upublicznieniem efektów tej działalności,

*
działania podejmowane wraz z działalnością eksploracyjną
mające na celu ochronę dóbr kultury i przyrody,
w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego
i  środowiska naturalnego,

*
oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom,
w tym pomocy w  pracach archeologicznych,
dokumentacyjnych, archiwizacyjnych
i innych związanych z  poznawaniem
i dokumentowaniem historii regionu i Polski,

*
budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia
oraz pozyskiwania partnerów
do wspólnych działań eksploracyjnych,

*
wspieranie członków Stowarzyszenia
w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i  umiejętności
przydatnych w realizacji celów statutowych.