Statut

15.02.2018 r. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło aktualnie obowiązujący Statut Stowarzyszenia w następującej treści:

STATUT

Stowarzyszenia ,,Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka”

w Szczedrzyku

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś SZCZEDRZYK, Pl. I-go Maja 9, gmina Ozimek.

 • 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

 • 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział 2. Cele i środki działania

 • 5

Celem działania Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie :

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 4. turystyki i krajoznawstwa;
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 9. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 11. działalności charytatywnej;
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • 6

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie promocji Szczedrzyka, opracowywanie i upowszechnianie informacji na temat miejscowości Szczedrzyk i jego okolic, w tym dotyczących jego środowiska naturalnego, historii, teraźniejszości i przyszłości,
 2. pobudzanie aktywności mieszkańców wsi i zwiększanie roli sołectwa.
 3. opracowanie strategii rozwoju wsi Szczedrzyk i pozyskanie środków na jej realizację
 4. inicjowanie działań mogących przyczynić się do rozwoju wsi,
 5. współdziałanie i współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi.
 6. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia
 7. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
 8. pozyskiwanie środków na finansowanie działalności kulturalnej i społecznej oraz na zadania z zakresu infrastruktury komunalnej
 9. wspieranie działalności zespołów ludowych i orkiestr dętych.
 10. Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy
 11. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, przeglądy, happeningi, festyny, targi, gry strategiczne, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 12. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
 13. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku
 14. Organizowanie i współorganizowanie działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów; opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych; tworzenie stron internetowych; przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym
 • 7

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną.

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
  1. Organizowania i prowadzenia promocji Szczedrzyka, opracowywania i upowszechniania informacji na temat miejscowości Szczedrzyk i jego okolic, w tym dotyczących jego środowiska naturalnego, historii, teraźniejszości i przyszłości,
  2. pobudzania aktywności mieszkańców wsi i zwiększania roli sołectwa.
  3. opracowania strategii rozwoju wsi Szczedrzyk i pozyskania środków na jej realizację
  4. inicjowania działań mogących przyczynić się do rozwoju wsi,
  5. współdziałania i współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi.
  6. współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia
  7. wypowiadania się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
  8. pozyskiwania środków na finansowanie działalności kulturalnej i społecznej oraz na zadania z zakresu infrastruktury komunalnej
  9. wspierania działalności zespołów ludowych i orkiestr dętych.
  10. Organizowania i współorganizowania przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy
  11. Organizowania i współorganizowania imprez kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, przeglądy, happeningi, festyny, targi, gry strategiczne, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  12. Organizowania i współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
  13. Organizowania i współorganizowania wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku
  14. Organizowania i współorganizowania działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym: opracowywania i druk broszur, folderów, plakatów; opracowywania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych; tworzenia stron internetowych; przygotowywania i rozpowszechniania innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym
 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność w zakresie:
  1. Organizowania i współorganizowania przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy
  2. Organizowania i współorganizowania imprez kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, przeglądy, happeningi, festyny, targi, gry strategiczne, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  3. Organizowania i współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
  4. Organizowania i współorganizowania wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku
  5. Organizowania i współorganizowania działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym: opracowywania i druk broszur, folderów, plakatów; opracowywania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych; tworzenia stron internetowych; przygotowywania i rozpowszechniania innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków

 • 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 • 9

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających
 3. honorowych
 • 10
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, posiadająca obywatelstwo polskie jak i cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, popierająca działalność Stowarzyszenia i współdziałająca w realizacji jego zadań statutowych, które: złoży deklarację członkowską, zobowiązując się do opłacania składki członkowskiej.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
 • 11
 1. Członków przyjmuje Zarząd.
 2. W razie odmowy przyjęcia kandydat na członka może odwołać się do Walnego Zgromadzenia
 • 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia
 2. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 3. zgłaszania uwag i wniosków do działalności Stowarzyszenia
 • 13

Członkowie wspierający:

 1. nie posiadają czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia mają głos doradczy.
 • 14

Członkowie honorowi:

 1. nie posiadają czynnego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. w sprawach dotyczących uchwalania statutu, jego zmian oraz Stowarzyszenia maja głos doradczy.
 • 15

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego statutowych celów
 2. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. troszczenia się o dobro Stowarzyszenia i jego rozwój
 4. regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków

Rozdział 4.Wystąpienie, wykluczenie, wykreślenie.

 • 16
 1. Członek Stowarzyszenia może w każdym czasie zgłosić swoje wystąpienie
 2. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
 3. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek za okres niepłacenia, na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia z w/w powodów, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
 • 17
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział 5. Władze Stowarzyszenia

 • 18
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zgromadzenie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż przez 1 kadencje.
 7. Szczegółowy zakres i zasady działania władz Stowarzyszenia określają regulaminy.
 8. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Postanowienie powyższe nie dotyczy uchwał Walnego Zgromadzenia

A: Walne zgromadzenie członków

 • 19
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • 20
 1. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
 • 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 • 22

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
 2. uchwalanie zmian statutu
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. uchwalanie Regulaminu Zarządu
 7. uchwalanie budżetu
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych obciążeń na rzecz Stowarzyszenia
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia jego władze
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
 14. inne
 • 23
 1. Walne Zgromadzenie członków obraduje na podstawie uchwalonego regulaminu.
 2. Z obrad Walnego Zgromadzenia członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolant.

B: Zarząd Stowarzyszenia

 • 24
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków w tym prezesa, zastępcy, sekretarza i skarbnika.
 3. Członkiem Zarządu może zostać wybrany pełnoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 4. Zarząd wykonuje swoje funkcje kolegialne na posiedzeniach Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, pełnomocnicy Zarządu w przypadku ich ustanowienia, księgowy, gdy nie jest członkiem Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd na jego posiedzenie.
 5. O czasie, miejscu, porządku obrad posiedzenia Zarządu zawiadamia się członków Zarządu, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.
 6. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje prezes lub zastępca oraz protokolant.
 7. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 • 25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 • 26

Do właściwości Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 8. składanie sprawozdania rocznego z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. przyjmowanie i skreślanie członków
 10. inne
 • 27
 1. Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego pracami,
 2. Członkowie Zarządu wykonują zadania wynikające z podziału czynności.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 • 28

Prezes Zarządu w szczególności:

 1. kieruje podporządkowanym mu odcinkiem działalności Stowarzyszenia,
 2. nadzoruje i bieżąco koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu
 3. organizuje opracowywanie projektów uchwał, sprawozdań i materiałów informacyjnych w celu podjęcia odpowiednich uchwał przez Zarząd i inne organy Stowarzyszenia.
 4. zwołuje posiedzenia Zarządu
 5. pełni funkcje reprezentacyjne

C: Komisja Rewizyjna

 • 29
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona :przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 • 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. nadzór i kontrola działalności Stowarzyszenia a w szczególności:
  • badanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych
  • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, gospodarki mieniem, celowości wydatków i oszczędności kosztów
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

Rozdział 6.Przepisy wspólne dla organów Stowarzyszenia.

 • 31
 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być tylko pełnoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia,
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające ze sobą w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 5. Księgowy nie może być członkiem komisji rewizyjnej.
 6. Członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 7. Członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą z tytułu członkostwa otrzymać zwrot poniesionych, uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

Rozdział 7. Majątek i fundusze

 • 32

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności statutowej
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
 6. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 7. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

Majątek Stowarzyszenia oraz jego dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutową Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

 • 33
 1. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Nie można prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Uchwały o podjęciu działalności gospodarczej, jej rodzaju i formie podejmuje Zarząd
 • 34

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 PLN, również w drodze więcej niż jednej operacji

 • 35

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • 36

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego Członków.

 • 37

W Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Jeśli członkowie Stowarzyszenia, jego pracownicy oraz osoby bliskie są właścicielami, członkami władz, lub kierownikami podmiotów gospodarczych to do zakupów towarów i usług od tych podmiotów bezwzględnie stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 • 38

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów uprawnionych do głosowania przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

 • 39
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu
 • 40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 • 41

Niniejszy statut uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na odbytym zebraniu w dniu 15.02.2018 r.