2018: Spotkania z Orkiestrą Dętą

W ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka projekt „Spotkania z Orkiestrą Dętą”. Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
CEL SZCZEGÓŁOWY : Zachowanie dziedzictwa lokalnego
PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 – wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp..)
WZKAŹNIK: liczba podmiotów oferujących produkt związany z zachowaniem lokalnych tradycji i obrzędów.

W ramach grantu otrzymaliśmy dofinansowanie: 19 999,97 zł