Informacje o Stowarzyszeniu

Cele Stowarzyszenia.

Celem działania Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie :

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 4. turystyki i krajoznawstwa;
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 9. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 11. działalności charytatywnej;
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;